Map

Map

Hotele B&B w Polsce

Lista hoteli B&B w Polsce

Przegląd-map z naszych hoteli w Polsce

Otwórz mapę hotelu
Hotele B&B w Europie

Lista hoteli B&B w Europie

Przegląd-map z naszych hoteli w Europie

Otwórz mapę hotelu
Warunki rezerwacji
 • Ogólne warunki świadczenia usług oraz dokonywania rezerwacji
  I. Zakres zastosowania

  Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług oraz dokonywania rezerwacji (dalej zwane "Warunkami") są ogólnymi warunkami umów w rozumieniu art. 384 i nast. kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszelkich umów (dalej zwanych „Umowami”) dotyczących wynajmowania przez B&B Hotels Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną “B&B”) klientom (dalej zwanym "Klientami") uzgodnionych pokojów hotelowych wraz z ustalonymi udogodnieniami (dalej zwanych "Pokojami").

  II. Zawarcie Umowy Umowa zostaje zawarta pomiędzy

  B&B a Klientem po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia rezerwacji lub po uiszczeniu opłaty za pobyt, jednak nie później niż po otrzymaniu przez Klienta kodu dostępu do Pokoju. Rezerwując Pokój Klient oferuje B&B zawarcie Umowy. W przypadku wolnego Pokoju Klient otrzyma od B&B, na wskazany adres mailowy, faxem lub listownie, potwierdzenie rezerwacji wraz z jej numerem. Numery rezerwacji otrzymane od osób trzecich (np. za pośrednictwem portali internetowych lub biur podróży) mogą nie być tożsame z numerami rezerwacji B&B. Na żądanie Klienta B&B przekaże Klientowi numer rezerwacji w sposób określony w punkcie II.1 Warunków.

  III. Rezerwacje, przyjazd i wyjazd z hotelu

  W przypadku rezerwacji niegwarantowanej Klient jedynie rezerwuje Pokój, a w przypadku rezerwacji gwarantowanej dokonuje także gwarancji zapłaty podając numer swojej karty kredytowej. Rezerwacja niegwarantowana wygasa automatycznie (czyli bez informowania Klienta) o godz. 18:00 w dniu przyjazdu w przypadku niepojawienia się Klienta w hotelu lub jeżeli rezerwacja nie została zmieniona na rezerwację gwarantowaną przez podanie numeru karty kredytowej Klienta. Rezerwacja niegwarantowana może być w każdym czasie anulowana przez Klienta osobiście, faxem lub mailowo. Klientowi przysługuje prawo anulowania rezerwacji gwarantowanej osobiście, faxem lub mailowo do godziny 18:00 w dniu przyjazdu. Klientowi nie przysługuje prawo anulowania rezerwacji gwarantowanej po godz. 18:00 w dniu przyjazdu. W przypadku niepojawienia się Klienta w dniu przyjazdu bez wcześniejszego anulowania rezerwacji gwarantowanej Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty za jednodniowy pobyt w hotelu, B&B jest uprawniona do obciążenia tą opłatą karty kredytowej, której numer został wskazany jako gwarancja zapłaty. B&B zobowiązuje się zapewnić Klientowi Pokój wraz z uzgodnionymi udogodnieniami w dniu przyjazdu od godz. 14:00. Po przybyciu Klient zobowiązany jest zgłosić się do recepcji po numer oraz kod dostępu do Pokoju. W przypadku rezerwacji niegwarantowanej Klient zobowiązany jest przybyć do hotelu nie później niż do godz. 18:00 w dniu przyjazdu. W przeciwnym razie B&B przysługuje prawo wynajęcia Pokoju zarezerwowanego przez Klienta innej osobie. Klient zobowiązany jest zwolnić Pokój w stanie niepogorszonym nie później niż do godz. 12:00 w dniu wyjazdu. W przypadku nieopuszczenia przez Klienta Pokoju do godz. 12:00 w dniu wyjazdu, w braku odmiennych ustaleń, Klient poza obowiązkiem niezwłocznego opuszczenia Pokoju będzie zobowiązany zapłacić B&B ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 100% stawki za pobyt jednodniowy w Pokoju.

  IV. Warunki korzystania z hotelu

  Przebywanie zwierząt na terenie hotelu wymaga wcześniejszej zgody B&B. Klient zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania B&B o zamiarze przyjazdu ze zwierzęciem. Zgoda B&B na przyjazd Klienta ze zwierzęciem w każdym wypadku udzielana jest pod warunkiem, że zwierzę będzie pod ciągłą kontrolą i opieką Klienta oraz że nie będzie stwarzać żadnego ryzyka dla personelu hotelu, ani dla innych gości. Opłata za zwierzę będzie naliczana za każdą noc pobytu w wysokości, o której Klient zostanie poinformowany i płatna nie później niż w dniu zawarcia Umowy. Prawo do korzystania z Pokoju ma wyłącznie osoba wskazana w karcie meldunkowej. Klient zobowiązany jest brać pod uwagę pobyt innych gości w hotelu oraz stosować się do obowiązującego w hotelu regulaminu porządkowego. Klientowi nie wolno samodzielnie gotować przyniesionego jedzenia w Pokoju, ani w żadnym innym miejscu na terenie hotelu. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Zaleca się nie trzymać, ani nie zostawiać bez nadzoru w pojazdach zaparkowanych na parkingach B&B gotówki, biżuterii, kosztowności, ani innych rzeczy wartościowych. B&B nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu kradzieży lub zgubienia takich rzeczy przez Klienta. Personel hotelu uprawniony jest do wejścia do Pokoju Klienta w trakcie jego pobytu, także pod jego nieobecność w Pokoju, w celu sprzątania, uzupełniania przedmiotów zużytych przez Klienta, wymiany ręczników oraz pościeli jak również w celu dokonywania niezbędnych napraw oraz konserwacji urządzeń i instalacji.

  V. Opłaty i warunki płatności

  Opłata za pobyt, płatna przez Klienta, stanowi świadczenie wzajemne za zapewnienie przez B&B Pokoju w okresie od przyjazdu do wyjazdu. Opłata za pobyt jest należna w pełnej wysokości, niezależnie od tego czy Klient rzeczywiście korzysta z Pokoju. Zastosowanie mają ceny za pobyt obowiązujące w dniu zawarcia Umowy. B&B uprawniona jest do podniesienia lub obniżenia opłat za pobyt w przypadku zmian lub wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat. Opłatę za pobyt i dodatkowe świadczenia, w braku odmiennych ustaleń, należy uiścić z góry, nie później niż w dniu przyjazdu do hotelu. W przypadku nieokreślonej długości pobytu, opłatę za każdy dzień pobytu i dodatkowe świadczenia należy wnieść z góry do godz. 12:00 każdego dnia. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty za pobyt Umowa ulega rozwiązaniu, a Klient zobowiązany jest do opuszczenia Pokoju. Opłatami za dodatkowe świadczenia w znaczeniu punktu V.3 Warunków są np. opłaty parkingowe, za śniadanie, zwierzęta i inne opłaty nie będące częścią opłaty za pobyt. B&B przyjmuje płatności w złotych polskich, gotówk przelewem, kartami płatniczymi EC i Maestro oraz następującymi kartami kredytowymi: Visa, MasterCard, Diners Club, JCB oraz American Express. Płatność przelewem powinna obejmować całość opłat należnych B&B od Klienta i jest możliwa wyłącznie przed przyjazdem do hotelu. Inne sposoby płatności możliwe są tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą B&B. Klientowi przysługuje prawo potrącenia wierzytelności w przypadku, gdy wzajemne zobowiązania są niesporne lub wynikają z prawomocnego orzeczenia sądu.

  VI. Odpowiedzialność B&B

  Odpowiedzialność B&B Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu Pokoju natychmiast po przyjeździe. Wszelkie wady stwierdzone w trakcie takiej kontroli muszą być natychmiast zgłoszone ustnie w recepcji hotelu, a wszelkie inne wady zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu. W przypadku stwierdzenia istotnych wad Pokoju, które nie mogą zostać natychmiast usunięte, B&B zaproponuje Klientowi inny Pokój o takim samym standardzie. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność umowna B&B ograniczona jest według następujących zasad: B&B odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane działaniem personelu hotelowego lub przedstawicieli B&B, jeżeli osoby te spowodowały szkodę wykonując swoje obowiązki, odpowiedzialność B&B ogranicza się do kwoty poniesionej przez Klienta straty, B&B odpowiada wyłącznie za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania do zapewnienia Pokoju Klientowi przez cały umówiony okres pobytu, odpowiedzialność odszkodowawcza B&B za pojedynczą szkodę ogranicza się do kwoty odszkodowania wypłaconego z tytułu tej szkody przez zakład ubezpieczeń, w którym B&B posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. B&B w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w udostępnieniu Pokoju spowodowane wypadkami losowymi lub wydarzeniami, które uniemożliwiają lub utrudniają B&B przez dłuższy okres czasu udostępnienie Pokoju takimi jak: strajki, klęski żywiołowe czy też zarządzenia władzy publicznej. Takie powody upoważniają B&B do udostępnienia Pokoju z opóźnieniem o czas trwania takich okoliczności powiększony o uzasadniony okres potrzebny do wznowienia działalności. Jeżeli opóźnienie w dniu przyjazdu trwa dłużej niż do godz. 19.00, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku wyłącza się prawo Klienta do roszczeń odszkodowawczych wobec B&B. B&B nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności, poza określoną powyżej i przewidzianą przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności B&B nie odpowiada za naruszenie zobowiązań Klienta, brak sukcesu komercyjnego Klienta, utracone korzyści, straty pośrednie lub straty spowodowane roszczeniami osób trzecich wniesionymi przeciwko Klientowi. W przypadku kradzieży, zniszczenia mienia, pożaru, zalania lub innej szkody mającej miejsce w Pokoju, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować personel hotelu oraz w miarę możliwości podjąć działania niezbędne w celu ustalenia sprawcy lub naprawienia szkody.

  VII. Rozwiązanie Umowy

  B&B przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Klient nie uiści w terminie należności z tytułu opłaty za pobyt, jeżeli należność ta powinna być uiszczona w całości lub części przed datą przyjazdu Klienta do hotelu. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trakcie pobytu o dowolnej porze do godziny 18:00, ze skutkiem o godz. 12:00 dnia następnego. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnego powodu, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze zewnętrznym. B&B może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, jeżeli Klient przebywa w hotelu pod wpływem narkotyków, korzysta z Pokoju do celów prostytucji, jest agresywny w stosunku do personelu hotelowego, zakłóca spokój innych gości, w przeszłości dokonywał fałszywych rezerwacji lub celowo zniszczył mienie hotelowe.

  VIII. Ochrona danych

  Administratorem danych osobowych Klienta będzie B&B. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez B&B dla celów wykonania Umowy, obsługi Klienta i dla celów marketingowych. B&B może udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym z B&B zgodnie z art. 23 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych do celów marketingowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pełne informacje na temat polityki B&B w zakresie ochrony danych dostępne są w siedzibie B&B: B&B Hotels Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-944), Plac Przymierza 6. Na ten adres prosimy kierować wszelkie zapytania na temat ochrony danych.

  IX. Postanowienia ogólne

  W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami Umowy a Warunkami, wiążące są postanowienia Umowy. B&B może zlecić wykonanie swoich obowiązków wynikających pośrednio lub bezpośrednio z Umowy osobie trzeciej, w takim przypadku B&B będzie odpowiedzialna wobec Klienta za należyte wykonanie zobowiązania przez tę osobę. Do umowy o pobyt zastosowanie ma prawo Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Uprawnienie B&B do zmiany wysokości opłaty określone w punkcie IV.2 Warunków oraz ograniczenie odpowiedzialności B&B zawarte w punkcie VI Warunków nie mają zastosowania do Klientów będących osobami fizycznymi, zawierających z B&B Umowę w celach nie związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. W odniesieniu do takich Klientów B&B ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń B&B przeciwko Klientom - przedsiębiorcom jest sąd właściwy dla siedziby B&B lub inny sąd właściwy miejscowo wybrany przez B&B. Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń Klientów – przedsiębiorców przeciwko B&B jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby B&B.

  X. Szczególne warunki dotyczące grup

  Klientów Termin "Grupa" oznacza grupę Klientów, którzy łącznie zajmują przynajmniej 10 Pokoi i których pobyt jest organizowany przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w ramach tej działalności. Grupa zobowiązana jest do wyznaczenia osoby do kontaktów z B&B (zwanej dalej "Leaderem"). Przed przyjazdem Grupy należy dostarczyć do B&B listę z nazwiskami wszystkich osób. Przy dokonywaniu rezerwacji Leader otrzyma potwierdzenie rezerwacji od B&B zawierające wszystkie istotne szczegóły rezerwacji wraz z informacjami dotyczącymi meldunku, wniesienia zabezpieczenia oraz warunkami płatności. Rezerwacje grupowe traktowane są zawsze jako rezerwacje gwarantowane. Opłatę za pobyt Grupy, w tym opłatę za świadczenia dodatkowe w rozumieniu punktu V.4 Warunków, należy uiścić z góry. W przypadku niezapłacenia opłaty za pobyt przed datą przyjazdu, B&B zastrzega sobie prawo, jeżeli został podany numer karty kredytowej, do obciążenia karty kredytowej całą kwotą opłaty. W przypadku braku możliwości obciążenia karty kredytowej, B&B przysługuje prawo wynajęcia Pokoi zarezerwowanych dla Grupy lub Klienta innym osobom bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Klienta; w takiej sytuacji Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec B&B. Grupie lub Klientowi przysługuje prawo anulowania lub zmiany rezerwacji bezpłatnie do czterech tygodni przed datą przyjazdu. B&B zobowiązuje się zapewnić Grupie Pokoje z uzgodnionymi udogodnieniami w dniu przyjazdu od godz.14:00. B&B może domagać się od Leadera depozytu w wysokości całości przewidywanej opłaty za pobyt Grupy w dniu przyjazdu Grupy do hotelu. Grupa otrzyma od B&B fakturę grupową, która zostanie przekazana Leaderowi.